مطالب توسط mahmood

تاریخ امتحانات ترم پاییز۲

تاریخ امتحانات ترم پاییز۲-۹۵   ترم پاییز۲-۹۵ تاریخ شروع ترم تاریخ امتحان میان ترم starter تاریخ امتحان میان ترم English Result تاریخ امتحان پایان ترم روزهای زوج دوشنبه ۹۵/۸/۱۷ شنبه ۹۵/۹/۱۳ شنبه ۹۵/۹/۲۰ دوشنبه ۹۵/۹/۲۹ روزهای فرد سه شنبه ۹۵/۸/۱۸ یکشنبه ۹۵/۸/۱۴ یکشنبه ۹۵/۹/۲۱ یکشنبه ۹۵/۹/۲۸