گواهینامه های رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور. که توسط آموزشگاه ایران آکسفورد به زبان آموزان اعطا میشود.
قابل قبول در تمامی سازمانهای دولتی و قابل استعلام از سوی سازمانها.