11
دی
blog-5
چهل و چهارمین دوره ی Speaking Cafe
8:00 ب.ظ - 4:00 ب.ظ

موضوع:اگر شما می توانید جنسیت خود را تعیین کنید، آیا شما انتخاب می کنید که مرد یا زن هستید؟ چرا؟ استاد: خانم غلامحسینی فرد...